Elektronska pedagoška dokumentacija jul 2021


Seminar koji će otkloniti nedoumice šta sve čini obaveznu pedagošku dokumentaciju ima za cilj ovladavanje veštinom samostalnog kreiranja ličnih obrazaca elektronske pedagoške dokumentacije. Saznajte kako da vaša pedagoška dokumentacija bude na jednom mestu, jednostavna za unos, stalno dostupna, pregledna i upotpunjena, a da pritom uštedite na vremenu.

Teme na seminaru:

1. Pedagoška dokumentacija;

2. Elektronska dokumenta;

3. Elektronski obrasci;

4. Multimedijalna dokumentacija.

Upravljanje timovima jul 2021

Teme na seminaru:

 1. Šta je tim - Prednosti timskog rada, osnovne odlike timova, razlika između tima i grupe;
 2. Stvaranje produktivnog tima - Karakteristike dobrog tima, izgradnja tima, uloge u timu, odabir kandidata;
 3. Vođenje tima - Karakteristike lidera, vođenje sastanaka, produktivnost;
 4. Rešavanje problema u timu - Vrste problema, sukobi unutar tima, tehnike rešavanja sukoba;
 5. Ocenjivanje uspešnosti tima - Šta je uspešan tim, tehnike ocenjivanja, procena tima.

 

Пројектно оријентисана настава у зеленим темама и мултимедији јул 2021

Теме на семинару:

 • Пројектно оријентисана настава и њена примена путем задатих активности - Креирање мини пројекта од стране учесника, пројектно оријентисана настава и њене етапе, карактеристике, предности и недостаци, коришћење веб-алата iPiccy и Tricider за реализовање етапа пројектних активности;
 • Одрживи развој и очување природних ресурса - Теме одрживог развоја, климатских промена и заштите животне средине, истраживачки и колаборативни рад учесника који се огледа у формирању речника одрживог развоја и употребу веб-алата Linoit;
 • Избор методе рада у пројектним активностима - Наставне методе које подстичу активност ученика и њихову креативност, практична примена наученог израдом сценариа пројектне наставе уз примену веб-алата Thinglink;
 • Дигитални еколошки пројекти - Приказ свих етапа изабраног пројекта учесника који би реализовали у школи поводом неког важног датума везаног за одрживи развој, у пројекат укључена и примена ИКТ алата Trello и Canva, смернице за ефикасан рад пројекта и сврсисходну употребу веб-алата.

Видео-лекције - наставна средства савременог образовања јул 2021

Теме на семинару:

 1. Мултимедија као наставно средство - У овој теми очекује вас упознавање са појмом и врстама наставних средстава и наставних помагала, као и представљање појма и врста мултимедијалних средстава;
 2. Филмови у наставном процесу - Место филма у настави у одређеном делу часа као и дидактичка поставка филма кроз нивое Блумове таксономије, врсте филмова према нашој подели филмова за потребе наставе, кодеци и формати видео материјала, преглед програма за обраду видео записа;
 3. Сервиси за видео материјале - Опис алата за креирање и монтирање филмова у наставном процесу, креирање и подешавање простора за постављање видео материјала;
 4. Уређивање видео снимака - Креирање лекција са приказом екрана и интерактивних видео лекција кроз које ученици могу да одговарају на постављена питања;
 5. Завршни рад - Креирање видео упутства за одабрану лекцију и креирање сценарија часа како се користи видео упутство на часу.

Дигиталне приче и бајке јул 2021

Теме на семинару:

 1. Дигиталне приче и бајке у наставном процесу – дидактичка и методичка оправданост и могућности примене у наставном процесу и ваннаставним активностима
 2. Израда визуелне подлоге приче – креирање или увожење и прилагођавање позадине, креирање или увожење и прилагођавање објеката или представа, анимирање и позиционирање објеката и представа, анимирање текстуалних садржаја, претрага и увожење жељених фонтова
 3. Израда аудио садржаја приче – програм за обраду аудио записа, снимање нарације, преузимање и обрада звучних записа, спајање више аудио записа, обрада и уређивање креираног записа, извоз, чување и дељење аудио записа
 4. Монтажа видео приче – програм за обраду видео записа, снимње и уређивање видео записа, преузимање и обрада видео записа, прилагођавање трајања видео записа, израда и уметања текста, слика, аудио и других видео садржаја
 5. Завршни рад – израда дигиталне приче
Аутор/модератор: Ivan Živković, Марија Стошић