Upravljanje timovima decembar 2021

Teme na seminaru:

  1. Šta je tim - Prednosti timskog rada, osnovne odlike timova, razlika između tima i grupe;
  2. Stvaranje produktivnog tima - Karakteristike dobrog tima, izgradnja tima, uloge u timu, odabir kandidata;
  3. Vođenje tima - Karakteristike lidera, vođenje sastanaka, produktivnost;
  4. Rešavanje problema u timu - Vrste problema, sukobi unutar tima, tehnike rešavanja sukoba;
  5. Ocenjivanje uspešnosti tima - Šta je uspešan tim, tehnike ocenjivanja, procena tima.