Пројектно оријентисана настава у зеленим темама и мултимедији

Zelene%20teme%D1%9B.png

Теме на семинару:

 • Пројектно оријентисана настава и њена примена путем задатих активности - Креирање мини пројекта од стране учесника, пројектно оријентисана настава и њене етапе, карактеристике, предности и недостаци, коришћење веб-алата iPiccy и Tricider за реализовање етапа пројектних активности;
 • Одрживи развој и очување природних ресурса - Теме одрживог развоја, климатских промена и заштите животне средине, истраживачки и колаборативни рад учесника који се огледа у формирању речника одрживог развоја и употребу веб-алата Linoit;
 • Избор методе рада у пројектним активностима - Наставне методе које подстичу активност ученика и њихову креативност, практична примена наученог израдом сценариа пројектне наставе уз примену веб-алата Thinglink;
 • Дигитални еколошки пројекти - Приказ свих етапа изабраног пројекта учесника који би реализовали у школи поводом неког важног датума везаног за одрживи развој, у пројекат укључена и примена ИКТ алата Trello и Piktochart, смернице за ефикасан рад пројекта и сврсисходну употребу веб-алата.
Аутор/модератор: Lazar Ranđelović, Вера Милићевић

Интернет учионица

Intrnetu%C4%8Dionica%D1%9B.png

Теме на семинару:

 • Виртуелне учионице и комуникација путем интернета - У овој теми представићемо предности и недостатке коришћења интернета и виртуелних учионица и дати основе дидактике наставе која се ослања на употребу виртуелних учионица;
 • Креирање и подешавање Гугл учионице - Гугл учионица из угла ученика и из угла наставника, креирање Гугл учионице и основна подешавања, позивање ученика и повезивање наставника;
 • Управљање Гугл учионицом - Врсте садржаја и начин његовог креирања у Гугл учионици, постављање наставног материјала, обавештења и задатака, комуникација у Гугл учионици, покретање дискусије, постављање анкета и задатака у свакодневној настави;
 • Праћење постигнућа ученика у Гугл учионици - Праћење и вредновање рада у Гугл учионици, оцењивање задатака и давање повратних информација ученицима, евиденција постигнућа ученика.
Аутор/модератор: Radmila Nikolić, Ивица Жупањац

Унапређивање компетенција запослених за рад са приправником

Radsapripravnikom%D1%9B1.png

Tеме на семинару:

  1. О менторству - основни појмови и користи од менторства, компетенције и улога ментора, менторски циклус, размена искустава у раду са проправником
  2. Рад са приправником - израда плана рада, начин организације састанака са приправником, израда документације за рад са приправником
  3. Рад на документацији – увођење приправника у посао - дефинисање документације потребне за глобално, оперативно и дневно планирање, планирање према ишодима, документација наставника и одељењског старешине, комуникација са ученицима, родитељима и колегама
  4. Комуникација - начини комуникације у раду са приправником (пред, при и након посматрања), успешне технике пружање повратне информације, невербална комуникација
Аутор/модератор: Златица Геров

Osnove veb dizajna - kreativan način za razvoj učenika

Vebdizajn1.png

Teme na seminaru:

 1. Osnovno o HTML-u - osnovni pojmovi na veb-u, definisanje protokola, osnovni elementi HTML-a,
 2. Tekstualni i multimedijalni sadržaji u HTML-u - rad sa HTML atributima,
 3. HTML i CSS - definisawe i upotreba CSS-a za stilizovanje stranica,
 4. Izrada veb strana i postavljanje na veb server - samostalna izrada veb stranica.

Дигиталне приче и бајке

Pri%C4%8De%20i%20bajke%D1%9B1.png

Теме на семинару:

 1. Дигиталне приче и бајке у наставном процесу – дидактичка и методичка оправданост и могућности примене у наставном процесу и ваннаставним активностима
 2. Израда визуелне подлоге приче – креирање или увожење и прилагођавање позадине, креирање или увожење и прилагођавање објеката или представа, анимирање и позиционирање објеката и представа, анимирање текстуалних садржаја, претрага и увожење жељених фонтова
 3. Израда аудио садржаја приче – програм за обраду аудио записа, снимање нарације, преузимање и обрада звучних записа, спајање више аудио записа, обрада и уређивање креираног записа, извоз, чување и дељење аудио записа
 4. Монтажа видео приче – програм за обраду видео записа, снимње и уређивање видео записа, преузимање и обрада видео записа, прилагођавање трајања видео записа, израда и уметања текста, слика, аудио и других видео садржаја
 5. Завршни рад – израда дигиталне приче